Skip to main content

Thực hiện thu thuế tập trung trên địa bàn phường Đông Kinh năm 2024

Thực hiện thu thuế tập trung trên địa bàn phường Đông Kinh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND phường Đông Kinh về việc thu ngân sách nhà nước vào ngày thu thuế tập trung trên địa bàn phường Đông Kinh năm 2024.

Thực hiện thu thuế tập trung trên địa bàn phường Đông Kinh năm 2024Thực hiện thu thuế tập trung trên địa bàn phường Đông Kinh năm 2024

Việc thu thuế được thực hiện tại Nhà văn hóa 08 khối phố trong ngày 20/4/2024

 

About