Skip to main content

Ủy ban nhân dân

1. Đ/c Lộc Văn Độ –  Chủ tịch  UBND xã

Điện thoại: Cơ quan: 3.743600; Di động: 0388762479

Email: lvdo@langson.gov.vn

2. Đ/c Dương Văn Hiếu- Phó Chủ tịch UBND xã;

Điện thoại: Cơ quan: 3.743600; Di động: 0979320462

Email: dvhieu@langson.gov.vn

About