Skip to main content

Ban hành "Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, phiên bản 1.0"

Quyết định số 2468/QĐ-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký đã ban hành Phê duyệt “Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, phiên bản 1.0” (Kiến trúc Bộ điện tử).

Đây là một quyết định quan trọng trong lĩnh vực CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông với các mục tiêu: Làm căn cứ để lập kế hoạch, chương trình, dự án và thiết lập yêu cầu chức năng, kỹ thuật các hệ thống thông tin; Tạo một mô hình thống nhất định hướng cho các cơ quan thuộc Bộ xây dựng cơ quan điện tử; Hỗ trợ việc lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Nâng cao khả năng tận dụng năng lực hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu sẵn có thay vì xây dựng mới; Hỗ trợ việc lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, mức độ sẵn sàng về tài chính và nhân lực, xu thế phát triển của công nghệ.

Kiến trúc Bộ điện tử xác định mô hình liên thông nghiệp vụ, nền tảng chia sẻ, tích hợp, kênh truy nhập, cổng thông tin điện tử, các thành phần ứng dụng và cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, kết nối liên thông giữa các hệ thống, thành phần và lộ trình triển khai. Kiến trúc Bộ điện tử sẽ gồm nhiều phiên bản. Ở phiên bản này, Kiến trúc Bộ điện tử chỉ tập trung vào các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (không bao gồm các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp) trong các trường hợp: Xây dựng tầm nhìn, mục tiêu trong thời gian tới cho ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử; Triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu của Bộ.

Các thành phần chính của Kiến trúc Bộ điện tử được thể hiện trong Sơ đồ tổng thể sau: Người sử dụng; Kênh truy nhập; Dịch vụ cổng thông tin điện tử; Dịch vụ công trực tuyến; Các ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Nền tảng dịch vụ chia sẻ và tích hợp (LGSP); Hạ tầng kỹ thuật; Quản lý và chỉ đạo.

Kiến trúc Bộ Điện tử cũng xác định rõ kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc Bộ trong các năm tới nhằm hoàn thiện hạ tầng tập trung, thông tin thống nhất, thúc đẩy hành chính liên thông, chuyên ngành hợp tác, với các nhiệm vụ trọng tâm trong hai năm tới 2018 - 2019 là: Phát triển các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn, hoàn thiện mạng WAN kết nối các cơ quan, đơn vị của Bộ và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hiện có, kết nối truy nhập Internet băng rộng tốc độ cao; xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối, tích hợp các cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia; sử dụng và trao đổi văn bản điện tử đồng bộ trong các cơ quan thuộc Bộ và kết nối với các cơ quan khác của Chính phủ; triển khai sử dụng rộng rãi hệ thống thông tin dùng chung; đầu tư xây dựng hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu nền tảng của Bộ Thông tin và Truyền thông; xây dựng nền tảng dịch vụ chia sẻ và tích hợp; kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao trách nhiệm rõ ràng để thực hiện dưới sự chỉ đạo thống nhất của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.Nguyên tắc triển khai của Kiến trúc Bộ điện tử: Kiến trúc Bộ điện tử được áp dụng làm căn cứ lập, triển khai kế hoạch, chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin; Ưu tiên triển khai tin học hoá các nghiệp vụ theo các tiêu chí: đã được các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng) quyết định triển khai; có tần suất sử dụng cao trong hoạt động của các đơn vị; người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều; Khi đề xuất chủ trương đầu tư hoặc tiến hành xây dựng, nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin của Bộ, cần dựa trên Kiến trúc Bộ điện tử nhằm cho phép các hệ thống này khả năng dễ thích nghi với các thay đổi của nghiệp vụ, nâng cao tính kết nối (đặc biệt là giữa các hệ thống được phát triển vào thời điểm khác nhau và do các đơn vị khác nhau quản lý) đảm bảo an toàn thông tin, không bị phụ thuộc vào công nghệ; tiết kiệm chi phí do tập trung nguồn lực vào các hệ thống cốt lõi.

Phạm Lê

(Theo vnmedia.vn, ngày 09/01/2017)

About